top of page

Postgraduaat
Psychoanalytische
Therapie

KULeuven

Het postgraduaat in de psychoanalytische psychotherapie van de KULeuven wordt georganiseerd door de Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen, in samenwerking met de Faculteit Geneeskunde. Het is een vierjarige opleiding die jaarlijks start, en verloopt via deeltijds onderwijs, telkens op dinsdag van 14u30 tot 21u. Alle opleidingsonderdelen vinden plaats in het Universitair Psychiatrisch Centrum van de KULeuven, campus Kortenberg. De opleiding omvat 80 ECTS. Inschrijvingsprijs bedraagt 2800€* per academiejaar (*voor huidige studenten gelden mogelijk overgangsmaatregelen).

Het voltooien van de opleiding wordt geacht een belangrijke rol te zullen spelen in de erkenning van de beroepstitel van psychotherapeut, en geeft mogelijkheid tot lidmaatschap van de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie (www.vvpt.be). Afgestudeerde therapeuten aan dit postgraduaat komen zowel in eerste-, tweede als derdelijns gezondheidszorg terecht. Dat kan in een eigen ambulante praktijk, maar vaak ook in teamverband binnen een CGG, kliniek of andere instelling.

Academisch verantwoordelijke van de opleiding is Prof. Dr. Benedicte Lowyck.

De doelstelling van deze opleiding is het vormen van (klinisch en gezondheids-)psychologen, orthopedagogen en psychiaters tot psychoanalytische psychotherapeuten. De opleiding bestaat uit vier pijlers: (a) theoretische seminaries, (b) technische seminaries, (c) supervisie, en (d) een eigen leertherapie. De docenten zijn allen psychoanalytisch psychotherapeut en expert in het opleidingsonderdeel dat ze doceren. 

Theoretische seminaries: In deze seminaries (30 x 75min) wordt in de eerste twee jaren een grondige theoretische basiskennis opgebouwd door het lezen en bediscussiëren van teksten van zowel de basisauteurs (o.a. Freud, Klein, Bion, Lacan, Winnicott, Bowlby, Kohut) als van meer recente auteurs (o.a., Fonagy, Lemma, Meltzer..). Vanaf het derde jaar zijn deze seminaries meer inhoudelijk gegroepeerd en worden psychodynamische teksten gelezen en bediscussieerd rond specifieke topics: o.a. psychose, trauma, narcisme, gehechtheid,
ontwikkelingsproblematiek, wetenschappelijk onderzoek, babyobservatie, adolescentie, etc.
 
Technische seminaries: In deze seminaries (30 x 75min) leert men het therapeutisch proces te indiceren, een therapeutisch kader te installeren, naar patiënten te luisteren vanuit een psychodynamisch perspectief, en een psychodynamische werkhypothese te formuleren. Men onderzoekt de eigenheid van een psychodynamisch therapeutisch proces (vb. overdracht, weerstand, projectieve mechanismen,...) en leert reflecteren over wat dit proces belemmert dan wel faciliteert. Daarbij komen vanaf het derde jaar verschillende kaders en toepassingsgebieden aan bod (o.a. individuele therapie, groepstherapie, langer- en korterdurend werken (met Dynamic Interpersonal Therapy), mentalisatiegericht werken en persoonlijkheidsproblematiek, werken met het gezin, ontwikkelingsproblematiek, psychotische problematiek, traumaproblematiek,...). Jaarlijks vinden ongeveer 64 theoretische en technische seminaries plaats van elk 1,5u.

In wekelijkse supervisie (35 x 80min per jaar), georganiseerd in kleine groepjes, wordt geleerd een therapeutisch proces te indiceren, te starten, te beoordelen en te sturen in de verschillende fases van de behandeling, zodat de student in staat is te leren uit de praktijk, en zichzelf en de behandeling kritisch te evalueren. Daarbij wordt zowel ingegaan op detailanalyse van concrete sessies als op de evolutie van het bredere therapeutische proces. 


Een wekelijkse leertherapie in groep (35 x 1,5u per jaar) laat je toe om de intrapsychische en interpersoonlijke dynamieken in je eigen functioneren te onderzoeken, hierin te evolueren, en de cliëntpositie te ervaren. De groepsleertherapie is verplicht tijdens de eerste 2 jaren van de opleiding, nadien kan deze eventueel in overleg vervangen worden door een individuele therapie buiten de opleiding.


De opleiding wil studenten stimuleren om kritisch te reflecteren op de evoluties in en de werkzaamheid van de psychoanalytische therapie aan de hand van wetenschappelijk onderzoek (o.a. therapieproces en -outcome), in samenwerking met de onderzoeksgroepen van Prof. Lowyck en Prof. Luyten. Tenslotte staat deze postgraduaatopleiding voor een open attitude ten opzichte van de verschillende psychotherapiestromingen.

Contact

Contact

Academisch verantwoordelijke  : 
Prof. Benedicte Lowyck
benedicte.lowyck@kuleuven.be

Opleidingscoördinator : 

Bart Vandeneede

postgraduaatpat@gmail.com

bottom of page